Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila – (OTO)

LUMIO21 d.o.o. ovlašteno je od Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM), (brojčana oznaka 54), važećim Rješenjem o ovlaštenju Klasa: UP/I-025-06/22-01/05; Urbroj: 558-03-01-02/1-22-5 od 01. veljače 2022. za ovjeru:

 • Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacijamjerila otpora uzemljenja
  • mjerila otpora izolacije
  • mjerila otpora petlje
  • višenamjenskih mjerila za ispitivanje električnih instalacij
 • Uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika
 • Mjerila brzine u cestovnom prometu
 • Taksimetara

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Klasa: UP/I-034-02/17-02/02
Urbroj: 558-02-01-01/1-16-5
Datum izdanja: 14. veljače, 2017.

Ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje – (OTPM)

Lumio21 d.o.o. ovlašteno je od Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM), (brojčana oznaka 621), važećim Rješenjem o ovlaštenju Klasa: UP/I-034-02/15-03/38; Urbroj: 558-02-01-01/1-16-5 od 15. siječnja 2016. i Dopunskim Rješenjem o odobrenju Klasa: UP/I-034-02/17-03/13; Urbroj: 558-02-01-01/4-17-5 od 20. ožujka 2017. za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje:

 • Mjerila koja se
  • upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija
  • mjerila otpora uzemljenja
   mjerila otpora izolacije
  • mjerila otpora petlje
  • višenamjenskih mjerila za ispitivanje električnih instalacija
 • Uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika
 • Mjerila brzine u cestovnom prometu

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Klasa: UP/I-034-02/17-03/13
Urbroj: 558-02-01-01/4-17-5
Datum izdanja: 20. ožujka, 2017.

OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA
Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabimoraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodnenovine«, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).
Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:
1. mjerenja u prometu robe i usluga
2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine,okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu odnesreća
3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima.
Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama.
Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno« i zaštićuje od daljnjeg korištenja.

Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.
Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom
Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.
Naša organizacija / tvrtka provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja identifikacijski
broj ovlaštenog tijela »54«, koji se određuje Rješenjem o odobrenju.
Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr.